Sensibilització musical

Desenvolupament de la sensibilitat i les capacitats de l’ infant a través del joc, la rítmica, el moviment, l’audició i la cançó. Descobriment de les
qualitats del so mitjançant d’utilització d’instruments Orff.
Estructura: Mínim de 5 alumnes i un màxim de 10.

Curs: P4 – Sensibilització Musical
Duració: 45min/setmana
HorariTarda dimecres de 16:00h a 16:45h
Lloc: IE Les tres Fonts
Quota associat: 96€/trimestre
Material: 20€ (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
ProveïdorA tempo
Inscripcions: AMPASoft

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu.

Roda d’instruments

Conèixer i interactuar amb diferents instruments: piano, la guitarra, el violí, el violoncel, la flauta travessera, acordió, etc. Amb una periodicitat bimensual (aprox.) i amb grups reduïts alumnes. La roda d’instruments permet a l’alumne tenir un primer contacte amb diversos instruments abans de fer la selecció de l’instrument a  ursar. Per una altra banda els professors podran valorar las aptituds de l’alumne en cada instrument.
Franja d’edat: de P5 i 1r de primària.
Estructura: Les classes estaran formades per un mínim de 5 alumnes i màxim de 10 alumnes.
La roda d’instrument no es pot cursar sola. És un complement a la classe de grup d’ Iniciació Musical o Preparatori Musical.

Curs: Totes les edats
Duració:  45min/setmana de 16:00h a 16:45h
Horari: dilluns tarda
Lloc: IE Les Tres Fonts
Quota associat: 108€/trimestre
Material: 10€ (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
Proveïdor: A tempo
Inscripcions: AMPASoft

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu.

Llenguatge Musical

Iniciació musical I

Desenvolupament de la sensibilitat i les capacitats de l’ infant a través del joc, la rítmica, el moviment, l’audició i la cançó. Descobriment de les qualitats del so mitjançant d’utilització d’instruments Orff.
Estructura: Mínim de 5 alumnes i un màxim de 10.

Curs: P5 – Iniciació Musical 1
Duració: 45min/setmana
HorariTarda dimecres de 16:00h a 16:45h
Lloc: IE Les tres Fonts
Quota associat: 96€/trimestre
Material: 20€ (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
ProveïdorA tempo
Inscripcions: AMPASoft

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu.

Iniciació musical II

Estudi del llenguatge musical de una forma sensorial, inici de escriptura musical, introducció al anàlisi musical, descobriment del instruments a través de l’audició, desenvolupament de la lectura rítmica, melòdica, de la cançó, etc.

Cant Coral: Estudi de la tècnica de la respiració vocal, desenvolupament de l’oïda i l’afinació. Treball de repertori vocal adaptat a cada franja d’edat, inicialment a una veu fins assolir un repertori de dues i tres veus.

Mínim de 5 alumnes i màxim de 10

Curs: 1r
Duració:  45 (llenguatge musical) + 20 (cant coral) min/setmana
Horari: Tarda dimecres 16:15h – 17:20h
Lloc: ATempo . Monitor contractat per AMPA recollirà nens/es a l’escola i els portarà a l’acadèmia, on els pares els hauran de recollir en la hora de finalització indicada a A Tempo (c/ Lluçà, 56)
Quota associat: 108€/trimestre
Material: 40€ (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
Quota associat: més info al AMPASOFT
Proveïdor: A Tempo
Inscripcions: A Tempo

Llenguatge Musical Preparatori

Estudi del llenguatge musical de una forma sensorial, inici de escriptura musical, introducció al anàlisi musical, descobriment del instruments a través de l’audició, desenvolupament de la lectura rítmica, melòdica, de la cançó, etc.

Cant Coral: Estudi de la tècnica de la respiració vocal, desenvolupament de l’oïda i l’afinació. Treball de repertori vocal adaptat a cada franja d’edat, inicialment a una veu fins assolir un repertori de dues i tres veus.

Mínim de 5 alumnes i màxim de 10

Curs: 2n
Duració: 60 minuts/setm. de llenguatge musical + 20 minuts/setm. de cant coral.
Horari: Tarda  dimecres de 16:15h a 17:20h
Lloc: ATempo . Monitor contractat per AMPA recollirà nens/es a l’escola i els portarà a l’acadèmia, on els pares els hauran de recollir en la hora de finalització indicada a A Tempo (c/ Lluçà, 56)
Quota associat: 108€/trimestre
Material: 40€ (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
Proveïdor: A Tempo
Inscripcions: A Tempo

Llenguatge Musical Elemental I

Estudi del llenguatge musical en tots el àmbits (lectura, escriptura, audició, improvisació). Dona accés al Diploma Elemental de Música (5 anys). A Tempo és escola reconeguda pel Departament d’Ensenyament amb codi 08065536.

Cant Coral: Estudi de la tècnica de la respiració vocal, desenvolupament de l’oïda i l’afinació. Treball de repertori vocal adaptat a cada franja d’edat, inicialment a una veu fins assolir un repertori de dues i tres veus.

Estructura: Mínim de 5 alumnes, si no es podria cursar al Centre Atempo per la tarda.

En aquest nivell es requereixen coneixements bàsics, la incorporació de nous alumnes s’estudiarà individualment.

Curs: 3r
Duració: 60 minuts/setm. de llenguatge musical + 20 minuts/setm. de cant coral.
Horari: Tarda  dijous de 16:00h a 17:20h
Lloc: IE Les Tres Fonts
Quota associat: 180€/trimestre
Material: 40€ (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
Proveïdor: A Tempo
Inscripcions: A Tempo

Llenguatge Musical Elemental II, III i IV

Estudi del llenguatge musical en tots el àmbits (lectura, escriptura, audició, improvisació). Dona accés al Diploma Elemental de Música (5 anys). A Tempo és escola reconeguda pel Departament d’Ensenyament amb codi 08065536.

Curs: 4t, 5è i 6è
Duració:90 minuts/setm. de llenguatge musical +30 minuts/setm. de cant coral
Horari: Consultar amb A Tempo
Lloc: ATempo . Monitor contractat per AMPA recollirà nens/es a l’escola i els portarà a l’acadèmia, on els pares els hauran de recollir en la hora de finalització indicada a A Tempo (c/ Lluçà, 56)
Material: 40€  aprox (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
Elemental II, III i IV:
180€/trimestre Llenguatge Musical
225€/trimestre Llenguatge musical + Cant Coral  (grup mínim 5 alumnes)
Proveïdor: A Tempo
Inscripcions: A Tempo

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu.
** Els dies que hi ha sortida escolar durant tota la jornada, la classe d’ instrument que s’imparteixi a l’escola no es farà i no serà recuperable.

Instrument individual

L’aprenentatge de l’instrument es recomana a partir de Iniciació II,  quan els alumnes tenen 7 anys i de forma complementària. Els alumnes tenen la possibilitat de participar en les Orquestres d’ATempo.

Les classes es faran a A Tempo en horari de tarda, per tal de reservar la seva plaça, hauran de començar el 1 de setembre i abonar la mensualitat de setembre a la secretaria d’ATempo.

Les classes estaran formades de 1 a 3 alumnes i es proposen els següents instruments:
 Piano
 Violí, Viola, Violoncel
 Guitarra
 Flauta Travessera, Clarinet, Saxofon, Trompeta
 Acordió
 Bateria

Curs: 1er a 6è
Duració:  45min/setmana
Horari: Tarda. Les classes es faran a A Tempo en horari de tarda, per tal de reservar la seva plaça, hauran de començar el 1 de setembre i abonar la mensualitat de setembre a la secretaria d’ATempo.

Lloc: ATempo . Monitor contractat per AMPA recollirà nens/es a l’escola i els portarà a l’acadèmia, on els pares els hauran de recollir en la hora de finalització indicada a ATempo (c/ Lluçà, 56)
Quota associat:  No s’aplicarà cap matrícula anual.
30min/setmana:  192€/trimestre (només 1 alumne)  /  135€/trimestre (si són 2 alumnes)
45min/setmana:  282€/trimestre (només 1 alumne)  /    198€/trimestre (si són 2 alumnes)  /  145€/trimestre (si són 3 alumnes)
Proveïdor: A Tempo

Horaris Instrument A Tempo de 16:15 a 17:30:
–          Flauta travessera: de dilluns a dijous tarda
–          Clarinet: dilluns tarda
–          Saxòfon: de dilluns a dimecres tarda
–          Trompeta: dimarts tarda
–          Acordió: dimarts tarda
–          Piano: de dilluns a dijous tarda
–          Guitarra: de dilluns a dijous tarda
–          Violí: de dilluns a dimecres tarda
–          Viola: de dilluns a dimecres tarda
–          Violoncel: dilluns tarda
–          Bateria: de dimarts a divendres tarda

Inscripcions: A Tempo
* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu.
** Els dies que hi ha sortida escolar durant tota la jornada, la classe d’ instrument que s’imparteixi a l’escola al migdia, no es farà i no serà recuperable.

ESTUDIS AMB POSSIBILITAT DE TITULACIONS

L’escola de Música A Tempo està reconeguda com a centre autoritzat de música pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb codi
de Centre nº08057187. El projecte que presentem possibilita que un alumne/a que hagi cursat fins a Preparatori (7anys // 2º primària) de Llenguatge Musical passi a 1º de Nivell Elemental a l’escola A Tempo i tingui a cursar el Diploma Elemental de Música que possibilita l’exempció de crèdits als seus estudis reglat escolars. Una vegada com alumna de l’escola A Tempo podrà cursar nivell elemental i mig i ser preparat per accedir als diferents Conservatoris de Catalunya.

AUDICIONS, CONCERTS MUSICALS i ALTRES ACTIVITATS

  • Anualment es realitzarà un concert amb els alumnes de l’I.E. Plaça Comas.
  • Tots el alumnes que cursin música obtindran puntualment informació de les activitats de A Tempo per poder gaudir de totes aquelles que siguin del seu interès, moltes d’elles gratuïtes (concerts per departament, concert de professors, cicles de lírica, etc.) a l’auditori Manuel Ausensi de A Tempo.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

El pla d’estudis així com el material a utilitzar serà el que designi el Centre A Tempo i no està inclòs a les quotes mensuals ja que depèn del nivell i del curs escollit. El material serà facturat amb la primera quota.

  •  Si un alumne es dona de baixa durant el trimestre no li serà retornada la part proporcional de l’activitat que no cursi.
  • Les classes que es realitzin al migdia a l’I.E. Plaça Comas, en el cas que coincideixi amb alguna sortida programada a l’escola no seran recuperades.
  • Es realitzaran informes trimestrals o quadrimestrals per alumne amb les observacions de cada professor.
  • Per una correcta organització A Tempo enviarà els comunicats necessaris als pares d’alumnes (informant a l’ AFA).
  •  Per una òptima gestió d’horaris, les baixes s’hauran d’anunciar a la secretaria d’ A Tempo i a l’Afa.

Horari

Filtres
Curs
Migdia / Tarda

Dilluns

Roda d’instruments
Llenguatge Musical Elemental II, III, IV
Instrument Individual

Dimarts

Instrument Individual

Dimecres

Llenguatge Musical Iniciació I
Sensibilització musical
Llenguatge Musical Iniciació II
Llenguatge Musical Preparatori
Instrument Individual

Dijous

Llenguatge Musical Elemental I
Instrument Individual

Contacta

Contacta amb l'àrea artística

Contacta
Tornar

Tornar a l'àrea artística

Tornar